Algemene voorwaarden

Artikel 1  Algemeen

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere prijsopgave, opdracht en overeenkomst (hierna te noemen “de overeenkomst” of “de opdracht”), tussen de installateur Egbert Jonkers, handelend onder Sun-Flow, gevestigd te Burgemeester H A van Steennisstraat 1, 4041 VP Kesteren (hierna te noemen “Sun-Flow”), en een klant. Onder klant wordt verstaan elke koper van een product, afnemer van een dienst of wederpartij.
 2. De algemene voorwaarden maken een onverbrekelijk onderdeel uit van de betreffende overeenkomst en worden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de klant op verzoek verstrekt. De overeenkomst kan schriftelijk of digitaal via de website worden afgesloten. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Sun-Flow, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken. Eventuele inkoopvoorwaarden of algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
 3. Onder producten wordt verstaan: alle door Sun-Flow geleverde, te leveren en te installeren zaken waaronder maar niet beperkt tot zonnepanelen, omvormers, laadregelaars, inverters, accu’s, dataloggers bekabeling en/of montagemateriaal zoals gespecificeerd in de offerte en/of overeenkomst.
 4. De algemene voorwaarden zijn altijd beschikbaar op de website (www.sun-flow.nl). Sun-Flow heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen mits geïnformeerd aan de klant.
 5. Als zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan moet deze situatie worden beoordeeld naar wat is bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2  Prijsopgaven en kosten

 1. De kosten van de levering van een dienst of het aanschaffen van een of meer producten op de website van Sun-Flow, alsmede de kosten in verband met de uitvoering van een overeenkomst of opdracht, worden in rekening gebracht bij en moeten betaald worden door de klant.
 2. De door Sun-Flow gemaakte offertes of aangegeven prijzen zijn geheel vrijblijvend. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.
 3. Sun-Flow berekent, tenzij anders aangegeven of opgenomen in een voor de klant bestemde prijsopgave, de kosten van de dienst of het product volgens de door hem gehanteerde standaardprijslijst, die op de website van Sun-Flow staat vermeld of in een prijsopgave staan vermeld. Wijzigingen van de prijzen worden voorbehouden.
 4. Sun-Flow kan niet aan haar prijsopgaven worden gehouden als de klant in redelijkheid kan begrijpen dat de prijsopgave, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Sun-Flow niet tot het verrichten van een gedeelte van de levering van de dienst of het product tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Prijsopgaven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige leveringen van diensten of producten.
 6. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Sun-Flow verstrekte informatie. Sun-Flow is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, doordat hij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie.
 7. Indien door Sun-Flow of door Sun-Flow ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de klant of een door de klant aangewezen locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 8. De klant vrijwaart Sun-Flow voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
 9. De klant is gehouden Sun-Flow onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

 

Artikel 3  Levering producten en diensten

 1. Sun-Flow zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de klant naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de klant bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Sun-Flow de klant op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Sun-Flow het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Sun-Flow voert de opdracht uitsluitend uit ten behoeve van de klant. Derden kunnen aan de inhoud van de werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet aan de opdracht uitvoering is gegeven geen rechten ontlenen.
 3. Plaats van levering is het adres dat de klant aan Sun-Flow kenbaar heeft gemaakt. Een adreswijziging van de plaats van levering dient minimaal 10 dagen voor het ingaan van de adreswijziging schriftelijk aan Sun-Flow worden doorgegeven.
 4. Het risico van beschadiging, waardevermindering en/of vermissing van producten berust bij Sun-Flow tot het moment van bezorging bij de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Sun-Flow kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot het door de klant gewenste resultaat of verwachte opbrengst.
 6. Sun-Flow mag de nakoming van de verplichtingen opschorten of de levering stopzetten, als de klant de betalingsverplichtingen uit de levering van de dienst of het product niet, niet volledig of niet op tijd nakomt, of als na het sluiten van de overeenkomst Sun-Flow omstandigheden verneemt die goede reden geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen, of als door vertraging aan de kant van de klant niet langer van Sun-Flow kan worden gevraagd dat hij de levering van de dienst of het product tegen de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden zal nakomen.
 7. Als Sun-Flow tot opschorting of stopzetting overgaat, is hij op geen enkele manier verplicht tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enige wijze ontstaan. Als de stopzetting aan de klant toerekenbaar is, heeft Sun-Flow recht op vergoeding van de schade, daaronder begrepen directe en indirecte kosten.
 8. De klant is jegens Sun-Flow verantwoordelijk voor het treffen van juiste en tijdige maatregelen, gereed maken van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het installeren, het aansluiten en het veilig en juist functioneren van de producten. De klant is gehouden al het mogelijke te doen dat redelijkerwijs van belang is om een goede en tijdige uitvoering van de opdracht te garanderen.
 9. Indien een klant wijziging wenst in de uitvoering van een verstrekte opdracht, is Sun-Flow tot uitvoering hiervan slechts verplicht, indien dit redelijkerwijs nog mogelijk is. In dat geval is de klant verplicht aan Sun-Flow door hem reeds gemaakte kosten, ook indien deze voor de uitvoering van de klant in haar definitieve vorm nodeloos zijn gemaakt, te vergoeden.
 10. Een door Sun-Flow opgegeven termijn voor het volbrengen van een opdracht heeft slechts een indicatieve strekking en is geen fatale termijn, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Sun-Flow is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht, eerst in verzuim nadat de klant hem bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde, redelijke termijn uitblijft.

 

Artikel 4  Overmacht

 1. Sun-Flow is niet gehouden tot het nakomen van een verplichting tegenover de klant als hij daarbij gehinderd wordt door een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en die ook niet volgens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat daarmee in de wet en jurisprudentie wordt bedoeld, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Sun-Flow geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Sun-Flow zijn verplichtingen niet kan nakomen.

 

Artikel 5  Betaling en incassokosten

 1. Betalingen moeten op de door Sun-Flow aangegeven wijze telkens vooraf of volgens de op de factuur aangegeven datum door de klant gedaan worden, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Als de klant in gebreke blijft met op tijd betalen van een openstaand bedrag, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van betaling van het volledig verschuldigde bedrag. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. Dit omvat onder andere €35,00 administratiekosten per 14 dagen vanaf de verstreken factuurdatum, en de wettelijke rente.
 3. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de klant naar het oordeel van Sun-Flow daartoe aanleiding geeft, is Sun-Flow gerechtigd van de klant te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Sun-Flow te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien de klant nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Sun-Flow gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de klant aan Sun-Flow uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 4. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van een openstaand bedrag schorten de betalingsverplichting niet op. Klachten over te betalen bedragen moeten binnen 7 dagen na factuurdatum bij Sun-Flow schriftelijk worden gemeld, anders wordt er vanuit gegaan dat de klant de factuur als juist heeft geaccepteerd.
 6. De klant verricht de aan Sun-Flow verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Sun-Flow heeft verstrekt.
 7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Sun-Flow en de verplichtingen van de klant jegens Sun-Flow onmiddellijk opeisbaar.
 8. Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 9. Kortingsacties zijn niet geldig in combinatie met andere (tijdelijke) kortingsacties. Tijdelijke kortingsacties zijn uitsluitend geldig gedurende de aangegeven periode. Kortingsacties gelden éénmalig per klant tenzij anders wordt aangegeven.

 

Artikel 6  Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Sun-Flow in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van Sun-Flow totdat de klant alle verplichtingen uit de met Sun-Flow gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Sun-Flow geleverde zaken, die ingevolge lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud
  vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
  De klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden
  of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de
  eigendomsrechten van Sun-Flow veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten
  daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om Sun-Flow daarvan
  onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De klant machtigt Sun-Flow onherroepelijk tot toegang tot de plaats waar de door Sun-Flow
  afgeleverde/geïnstalleerde producten zich bevinden om deze onder zich te nemen. De klant is
  aansprakelijk voor de door Sun-Flow te maken kosten van terugneming.
 6. De klant verplicht zich reeds nu voor alsdan op eerste verzoek van Sun-Flow een bezitloos
  pandrecht te vestigen op de producten, voor zover het eigendomsvoorbehoud van Sun-Flow op deze zaken te eniger tijd teniet mocht blijken te zijn gegaan.
 7. De klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
  verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van de verzekering op eerste verzoek aan Sun-Flow ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Sun-Flow gerechtigd tot deze gelden. Voor zover nodig verbindt de klant
  zich er jegens Sun-Flow bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat
  kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

 

Artikel 7  Aansprakelijkheid

 1. Als Sun-Flow aansprakelijk zou zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Sun-Flow opgeleverde, sluit Sun-Flow iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
 3. Sun-Flow is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van onjuist gebruik van producten.
 4. Sun-Flow is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten van derde partijen. Sun-Flow is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van door de klant of in opdracht van de klant ingeschakelde derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichtte leveringen.
 5. De klant staat er voor in dat op de plaats van de installatie geen asbest aanwezig is.
 6. De aansprakelijkheid van Sun-Flow is beperkt tot maximaal het bedrag van de betreffende factuur of aankoopprijs, en is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Sun-Flow afgesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft.
 7. Sun-Flow is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie.
 8. Sun-Flow is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Sun-Flow voor indirecte schade is uitgesloten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, lichamelijk letsel, beschadigingen van (materiele) zaken en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 9. De klant vrijwaart Sun-Flow tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derden die met de uitvoering van de overeenkomst tussen Sun-Flow en de klant samenhangen, tenzij het aanspraken betreft ten gevolge van opzet of grove schuld van Sun-Flow.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sun-Flow.

 

Artikel 8  Intellectuele eigendom

 1. Sun-Flow is eigenaar van alle rechten, titels en belangen met betrekking tot de website van Sun-Flow.

 

Artikel 9  Opzegging en ontbinding overeenkomst

 1. Indien de overeenkomst door Sun-Flow wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de klant, dient de klant, naast een schadevergoeding, de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de klant op grond waarvan van Sun-Flow redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
 2. De schadevergoeding bedoeld in dit artikel zal ten minste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Sun-Flow op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden.
 3. Zowel Sun-Flow als de klant hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van de andere partij.
 4. Bepalingen van een gesloten overeenkomst of opdracht, waarvan uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de overeenkomst of opdracht van kracht blijven, zullen nadien van kracht en bindend blijven voor partijen.

 

Artikel 10  Garanties en vrijwaringen

 1. De door Sun-Flow te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Sun-Flow kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken en/of uit te voeren Installatie.
 2. Sun-Flow geeft 5 (vijf) jaar montagegarantie op de door haar geplaatste producten (zonnepanelen). Garantie met betrekking tot overige (onder)delen in het installatieproces die door derden worden geleverd, waaronder de onderbouw, is van toepassing conform het bepaalde hierover op de website van Sun-Flow.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, verleent Sun-Flow geen verdere garantie, direct of indirect, met betrekking tot diens diensten of producten.
 4. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten aan de klant in rekening gebracht worden.
 5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de klant en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Sun-Flow, de klant of derden aan de producten wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Sun-Flow geen invloed op kan uitoefenen, zoals weersomstandigheden (bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 6. De klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn verricht. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven (7) dagen na levering schriftelijk aan Sun-Flow te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Sun-Flow te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Sun-Flow in staat is adequaat te reageren. De klant dient Sun-Flow in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 7. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 8. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Sun-Flow de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de klant, ter keuze van Sun-Flow, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de klant voldoen. In geval van vervanging is de klant gehouden om de vervangen zaak aan Sun-Flow te retourneren en de eigendom daarvan aan Sun-Flow te verschaffen, tenzij Sun-Flow anders aangeeft.
 9. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,
  daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Sun-Flow daardoor gevallen, integraal voor rekening van de klant.
 10. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de klant in rekening gebracht worden.

 

Artikel 11  Tussentijdse prijswijzigingen

 1. Sun-Flow heeft het recht de door hem gehanteerde tarieven te wijzigen nadat de overeenkomst reeds tot stand is gekomen vanwege, (onder meer doch niet beperkt) kostprijsverhogende factoren zoals wijziging van inkoopprijzen, levertijden, koersen, lonen, betalingen, rechten, lasten, vrachten etc.
 2. Tarieven kunnen worden aangepast onafhankelijk van de omstandigheid of de prijswijziging voor Sun-Flow al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
 3. De klant heeft bij een wijziging te wijten aan Sun-Flow het recht tot ontbinding van de overeenkomst. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15e dag na de factuurdatum van de eerste factuur die aan klant is toegezonden na de verhoging van de gehanteerde tarieven.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en overdracht rechten

 1. Het is de klant niet toegestaan (enig recht uit) de met Sun-Flow gesloten overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Sun-Flow.
 2. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Sun-Flow en door Sun-Flow bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden één jaar. Voor rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden, geldt een verjaringstermijn van twee jaar, nadat de klant Sun-Flow van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.
 3. Op alle rechtsverhoudingen waarbij Sun-Flow partij is, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van Rechtbank Midden-Nederland te Utrecht.

 

Artikel 13  Geheimhouding

 1. Partijen zijn gehouden tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar en/of anderen hebben verkregen. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval begrepen informatie waarvan een der partijen heeft medegedeeld dat het vertrouwelijk is of informatie waaruit redelijkerwijs voortvloeit dat het vertrouwelijk hoort te zijn.
 2. Sun-Flow bewerkstelligt dat haar werknemers en derden die door haar bij een opdracht worden ingeschakeld zich eveneens conformeren aan de vertrouwelijkheid. Deze verplichtingen blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

9 september 2023

Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je ergens bij helpen?