Privacyverklaring

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wanneer u de website gebruikt, om informatie vraagt of een dienst afneemt, vraagt Sun-Flow om persoonsgegevens. In deze verklaring leest u wat wij met uw gegevens doen. Sun-Flow gaat op een vertrouwelijke wijze met uw persoonsgegevens om en voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uw persoonsgegevens worden rechtstreeks aan Sun-Flow verstrekt. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij het doorgeven duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Soms verstrekken we gegevens aan bedrijven met wie we samenwerken. Met deze bedrijven zijn overeenkomsten gesloten die het verwerken van de gegevens volgens de AVG regelen.

Waarvoor?

Sun-Flow gebruikt uw persoonsgegevens:

 • voor het opstellen van kostenramingen en offertes, en het opstellen van overeenkomsten
 • voor de financiële afhandeling, waaronder facturering
 • om contact op te nemen via e-mail, Whatsapp en telefoon
 • voor verwerking van reviews
 • voor marketingdoeleinden

 

Welke gegevens verwerken wij?

Onder andere voor- en achternaam, (e-mail) adres en (mobiele) telefoonnummer.

Grondslagen om gegevens rechtmatig te verwerken:

 • dit is nodig voor de uitvoering van de (koop)overeenkomst
 • er is een gerechtvaardigd belang, zoals het informeren over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening
 • er is een wettelijke verplichting
 • u geeft zelf toestemming

Het verwerken van persoonsgegevens houdt onder meer in het registreren, bewaren, gebruiken en inzien van persoonsgegevens.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen als u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats als dat nodig is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of als wij gegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten verstrekken.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Leveranciers/derden

Als u als leverancier of derde met Sun-Flow een contract afsluit en/of aan ons diensten/producten levert, registreren wij uw naam, bedrijfsnaam, uw contactgegevens inclusief telefoonnummer, emailadres en uw functie bij het bedrijf, zodat op de juiste wijze contact met u kan worden gezocht. Deze gegevens leggen wij vast voor huidige en toekomstige leveranties of diensten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden. Dit is maximaal 7 jaar, tenzij dat langer moet op grond van een wettelijke verplichting.

Beveiliging

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, hebben wij passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen.

U heeft het recht om

 • te weten welke persoonsgegevens zijn opgeslagen (recht op inzage)
 • onjuiste gegevens te laten aanpassen (recht op correctie)
 • te verzoeken om verwijdering als gegevens niet meer nodig zijn of als u bezwaar maakt (recht op verwijdering en recht om vergeten te worden)
 • te regelen dat gegevens aan iemand anders worden overgedragen (dataportabiliteit)

 

U kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken of om gegevens te laten aanpassen of verwijderen. Wij stellen bij zo’n verzoek altijd controlevragen om te controleren of u inderdaad de persoon bent die het verzoek doet of wij vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs op een wettelijk toegestane wijze.

U ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken een antwoord.

Cookies

Sun-Flow gebruikt cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van deze website en maakt gebruik van technisch noodzakelijke (functionele) cookies, tracking cookies en analytische cookies. Toestemming voor cookies kan altijd weer worden ingetrokken door de internetinstellingen op uw computer of laptop te wijzigen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Wijzigingen

Sun-Flow kan de informatie en de tekst van deze privacyverklaring altijd aanpassen. Wij raden u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 Klacht indienen

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan en komen wij er samen niet uit, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via haar website (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons).

Onze contactgegevens | verwerkingsverantwoordelijke

Sun-Flow | Egbert Jonkers

Burgemeester H A van Steennisstraat 1

4041 VP Kesteren

info@sun-flow.nl

KvK nummer 75039001

 

9 september 2023

Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je ergens bij helpen?